REGULAMIN KONSULTACJI DIETETYCZNYCH I PSYCHODIETETYCZNYCH

REGULAMIN KONSULTACJI

I. Pojęcia i postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług dietetycznych i psychodietetycznych świadczonych przez Usługodawcę, Żywienie Nauka Zdrowie Katarzyna Zabłocka-Słowińska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jęczmienna 20/3, 53-507 Wrocław, NIP 8942730412, REGON 522969560.
 2. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. 
 3. Pacjentem jest każda osoba, która korzysta z usług poradnictwa dietetycznego i/lub psychodietetycznego. Pacjentem jest osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Regulamin dotyczy usług oferowanych zarówno stacjonarnie, jak i online.
 5. Konsultacja dietetyczna nie może być traktowana jako konsultacja diagnostyczna i/lub terapeutyczna, ma charakter informacyjny. W przypadku podejrzenia choroby zaleca się konsultację lekarską. Usługodawca nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w
  szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy.
 6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Usługodawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych, mających wpływ na efekt porad dietetycznych i/lub psychodietetycznych. Pacjent przyjmuje także do wiadomości, że zalecenia dietetyczne i psychodietetyczne oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Usługodawcy.
 7. Pacjent zobowiązuje się do przekazywania prawdziwych informacji i niezatajania jakichkolwiek faktów w wywiadzie dietetycznym i psychodietetycznym, istotnych dla współpracy ze Usługodawcą.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za interwencje dietetyczne i /lub psychodietetyczne wynikające z podania przez Pacjenta nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji, dotyczących stanu zdrowia.
 9. Usługodawca może odmówić Pacjentowi wykonania konsultacji w przypadku gdy:
 • Pacjent jest niepełnoletni i nie posiada zgody opiekuna prawnego.
 • Pacjent jest niepoczytalny.
 • Zachowanie Pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, środków odurzających,psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do powyższych.
 • Zachowanie pacjenta jest obraźliwe i/lub narusza dobro osobiste Usługodawcy.
 • Udzielenie konsultacji jest niezgodne z prawem i/lub zasadami etyki i/lub narusza prawa osób trzecich.
 • Udzielenie konsultacji może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta.
 • Usługodawca nie posiada kompetencji do udzielenia konsultacji w takim zakresie, w jakim potrzebuje tego Pacjent.
 • Pacjent odwołał wizytę 2-krotnie.
 • Pacjent nie pojawił się na wizycie bez wcześniejszego odwołania jej.
 • Opłata za wizytę nie została uiszczona do godziny 17:00 w dniu poprzedzającym wizytę (wizyty online).
 1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy służbowej wszelkich informacji podawanych na wizytach i w formularzach, w związku ze świadczeniem usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia kontynuacji dalszej współpracy lub wykonania planu żywieniowego, w przypadku, gdy:
 • problem Pacjenta wykracza poza zakres kompetencji Usługodawcy; stan zdrowia Pacjenta wzbudza wątpliwości Usługodawcy;
 • Pacjent odmówi wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych (bądź innych) w celu wykonania należytej diagnostyki.

II. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca oferuje następujące usługi: konsultacje psychodietetyczne, dietetyczne, układanie indywidualnych planów żywieniowych. W ofercie znajdują się również spotkania wspierające dla osób bliskich (zaburzenia
  odżywiania).
 2. Usługodawca świadczy usługi w formie konsultacji stacjonarnych w gabinecie we Wrocławiu przy ul. Mącznej 1D/66, przy ul. Wolbromskiej 12/1a lub w formie online (za pośrednictwem komunikatorów internetowych).
 3. Pierwsza konsultacja trwa do 90 minut. Pierwsza wizyta zawsze ma charakter zapoznawczy i odbywa się w formie wywiadu żywieniowo- zdrowotnego i/lub psychologicznego. Kolejne konsultacje trwają do 60 min.
 1. Podczas konsultacji Usługodawca samodzielnie wyznacza odpowiednie dla Pacjenta interwencje.
 2. Ułożenie planu żywieniowego jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji specjalistycznej.
 3. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie, zgodnie z Cennikiem załączonym do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku braku wymienionej usługi w Cenniku Usługodawcy, opłata uzgadniana jest indywidualnie z Usługodawcą.
 5. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania przekazywane są Pacjentom na wizytach w gabinecie lub w formie elektronicznej na wskazany przez Pacjenta adres e-mailowy. Termin przekazania jadłospisu jest ustalany indywidualnie. Usługodawca zastrzega, że po wcześniejszym poinformowaniu, czas na przekazanie materiałów może ulec wydłużeniu.
 6. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Pacjenta i stanowią własność intelektualną Usługodawcy oraz podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią odpowiedzialnością karną oraz majątkową. Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i opieki Usługodawcy, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego modyfikowania diety lub zaleceń przez Pacjenta.

III. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji specjalistycznych w formie
stacjonarnej

 1. Usługodawca podczas pierwszej konsultacji w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad żywieniowo-zdrowotny i/lub psychologiczny. Pacjent tym samym dostarcza dane potrzebne do przeprowadzenia
  konsultacji oraz podjęcia odpowiednich interwencji dietetycznych i/lub psychodietetycznych, wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe
  pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.
 2. Nieodwołanie wizyty przedpłaconej poprzez sklep internetowy, przelew bądź wcześniejszy zakup pakietu usług, która nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie pacjenta, nie podlega zwrotom płatności.
 3. W celu zmiany terminu wcześniej umówionej wizyty, Pacjent zobowiązany jest przełożyć ją z 24-godzinnym wyprzedzeniem (1 dzień). W przeciwnym wypadku, gdy Pacjent nie ma możliwości stawienia się na pierwotnie ustalony termin, ma obowiązek uiścić opłatę za umówioną konsultację zgodnie z Cennikiem. Odwołanie przedpłaconej konsultacji kontrolnej w czasie krótszym niż 24 godzin przed umówionym terminem, będzie traktowane jako zrealizowana usługa.
 4. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na konsultację, Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i/lub usługę według wcześniej ustalonego Cennika i harmonogramu.

IV. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie online

 1. Pacjent wyrażający wolę skorzystania z usługi w formie online za pośrednictwem komunikatorów internetowych, powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne umożliwiające dostęp do Internetu, kamery, mikrofonu oraz odpowiedniej jakości połączenia.
 2. Usługa online poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu jej wykonania pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem. W przypadku gdy Pacjent nie
  opłaci wizyty do godziny 17:00 dnia poprzedzającego ją, wizyta zostanie odwołana.
 3. Nieodwołanie wizyty online przedpłaconej poprzez sklep internetowy, przelew bądź wcześniejszy zakup pakietu usług, która nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie pacjenta, nie podlega zwrotom płatności.
 4. W celu zmiany terminu wcześniej umówionej wizyty online, Pacjent zobowiązany jest przełożyć ją z 24-godzinnym wyprzedzeniem (1 dzień) drogą e-mail na adres: hello@zablocka-slowinska.com., bądź telefonicznie pod nr telefonu +48 601 087 377. W przeciwnym wypadku, gdy Pacjent nie ma możliwości obycia konsultacji online w pierwotnie ustalonym terminie, ma obowiązek uiścić opłatę za umówioną konsultację zgodnie z Cennikiem. Odwołanie przedpłaconej konsultacji kontrolnej w czasie krótszym niż 24 godzin przed umówionym terminem, będzie traktowane jako zrealizowana usługa.
 5. Przed rozpoczęciem pierwszej konsultacji Pacjent jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza dotyczącego podstawowych danych osobowych oraz niezbędnych zgód umożliwiających przeprowadzenie
  konsultacji. W przypadku wizyty on-line formularz może zostać wysłany drogą e-mail na adres: hello@zablocka-slowinska.com.
 6. Nowe jadłospisy lub plany żywieniowe zamawiane w trakcie opieki dietetycznej lub psychodietetycznej, Usługodawca zobowiązany jest przesłać w przeciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Termin przesłania materiałów może być również ustalany indywidualnie. Usługodawca zastrzega,
  że po wcześniejszym poinformowaniu, czas na przekazanie materiałów może ulec wydłużeniu.
 7. Rezerwacja pierwszej wizyty może być dokonana telefonicznie pod numerami telefonu 601087377 lub e-mailowo pod adresem: hello@zablocka-slowinska.com.
 8. Dokonanie rezerwacji wizyty wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty za usługę zgodnie z Cennikiem.

V. Ochrona prywatności

 1. Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji specjalistycznej, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101,
  Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby podjęcia odpowiedniej interwencji dietetycznej/psychodietetycznej. Dane te mogą zostać udostępnione z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa w ramach konsultacji interdyscyplinarnych, w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Aby doszło do wymiany danych pomiędzy Usługodawcą a innym Specjalistą, Pacjent lub jego Opiekun prawny musi podpisać stosowną zgodę.

VI. Płatności

 1. Informacje o cenach podane są w Cenniku załączonym do niniejszego Regulaminu i na stronie internetowej www.zablocka-slowinska.com. Wszystkie ceny zawarte w Cenniku są cenami brutto.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.
 3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, każdy Pacjent zostanie o nich poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Po zapoznaniu się z zaktualizowanym Regulaminem, przed jego wejściem w życie, Pacjent ma prawo do złożenia oświadczenia o braku akceptacji dla nowych zasad, co jest jednoznaczne z zakończeniem świadczenia usług przez
  Usługodawcę. Brak złożonego oświadczenia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.
 5. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 roku.

CENNIK USŁUG

 • PIERWSZA KONSULTACJA – koszt: 300 zł (stacjonarna wizyta), 270 zł (on-line) wizyta trwa do 80 minut
 • KOLEJNE KONSULTACJE – koszt: 200 zł (stacjonarna wizyta), 180 zł (on-line) wizyty trwają do 50 minut
 • KONSULTACJA WSPIERAJĄCA DLA RODZICÓW LUB BLISKICH OSOBY Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA – koszt: 200 zł (stacjonarna wizyta), 180 zł (on-line) wizyty trwają do 50 minut
 • JADŁOSPIS 7 dni – koszt: 250 zł (w tym przepisy, lista zakupów, policzona kaloryczność i makroskładniki pożywienia)
 • JADŁOSPIS 14 dni – koszt 400 zł (w tym przepisy, lista zakupów, policzona kaloryczność i makroskładniki pożywienia)
 • UPROSZCZONY JADŁOSPIS – koszt 140 zł (4 dni, przybliżone kaloryczności posiłków, 5 dzień przygotowywany wspólnie z Pacjentem podczas konsultacji)
 • PAKIETY MIESIĘCZNEJ i DWUMIESIĘCZNEJ OPIEKI PSYCHODIETETYCZNEJ – z dostępnymi pakietami możesz zapoznać się tutaj

DANE DO PRZELEWU
Katarzyna Zabłocka-Słowińska
nr konta: 27 1050 1575 1000 0097 6406 1066
Proszę w tytule przelewu wpisać:
imię + nazwisko z dopiskiem konsultacja